การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

  • by

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ประชาชนทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ5. หรือ ม.6) ขึ้นไป     หรือเทียบเท่า
2. มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคเรียน
3. หากไม่มีวุฒิการศึกษา จะต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานในหลักสูตรเตรียมพุทธศาสตร์ (Pre-Degree) ก่อน จึงจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

เอกสารการสมัคร

   1.  สำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ สำเนาสุทธิสงฆ์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
        (เฉพาะพระภิกษุสามเณรใช้แทนสำเนาบัตรประชาชน)
   2. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ5. หรือ ม.6) ขึ้นไป
        *วุฒิการศึกษาทางธรรมตั้งแต่ระดับ เปรียญธรรมประโยค 3 (ปธ.3) ขึ้นไป *
   3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ
   4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ (ทางโลกหรือทางธรรม สำหรับผู้สมัครปริญญาตรี)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

** มหาวิทยาลัยถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ทั่วโลก**

ประเภทค่าใช้จ่าย

ภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ ภาคภาษาจีน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท 20 USD 160 YUAN
ค่าลงทะเบียน /ชุดวิชา 800 บาท 20 USD 160 YUAN
ค่าสื่อการศึกษา /ชุดวิชา 200 บาท 27 USD 80 YUAN
ค่าจัดส่งภายในประเทศไทย /ชุดวิชา 100 บาท 3 USD 20 YUAN

อัตราค่าจัดส่งไปรษณีย์ /ชุดวิชา

ทวีป

บาท

USD

YUAN

ประเทศไทย 100 3 20
เอเชีย 500 12 100
ยุโรป แอฟริกา และหมู่เกาะแปซิฟิก 700 18 140
อเมริกา 900 23 180

วิธีการชำระเงิน

ทางธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) สาขา คลองหลวง
เลขบัญชี 982-1-41617-9
ชื่อบัญชี พระวุฒิชัย ปญฺญาวุฑฺโฒ หรือ นางสาวเขมิกา วรสันต์โต
สั่งจ่ายธนาณัติ
ชมรมประสานงาน DOU ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนและวัดผล โทร 02-901-1013, 02831-1000 ต่อ 2261 E-mail : info@dou.us line ID : dou.us www.facebook.com/DhammakayaOpenUniversity