แนะนำมหาวิทยาลัย

 

             มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย หรือ DOU ก่อตั้งในปี พ.ศ 2546  ตามดำริของพระเทพญาณมหามุนี องค์ประธานผู้สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามคำสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และความสุขที่แท้จริงในการดำเนินชีวิต และเปิดรับสมัครนักศึกษาครั้งแรก ในเดือนกันยายน พ.ศ.2546 ซึ่งมีผู้สนใจจากทั่วโลกสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

DOU เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก 2547

จากจำนวนผู้สมัครเรียน DOU และผู้สนใจศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร  DOU จึงได้ทุ่มเท สานต่อนโยบายรวบรวมทีมงานพระอาจารย์จัดทำตำราเรียน และทีมงานเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการขยายงานในด้านต่างๆ จนกระทั่งสามารถเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547

 

เปิดศูนย์สาขาในต่างประเทศ

ปัจจุบัน DOU มีนักศึกษาต่างประเทศจาก 28 ศูนย์สาขา สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี จำนวนหลายร้อยคนทั่วโลก

เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งแรก ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปี 2548

เปิดหลักสูตรภาษาจีน ครั้งแรก ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปี 2554

 

ปี 2550  จัดติวและสอบวัดระดับความรู้องค์รวม ครั้งแรก (Comprehensive Test)

 

พิธีประสาทปริญญา

ปี 2551 บัณฑิต DOU รุ่นแรก ปี 2551

ภาพแห่งความสำเร็จบังเกิดขึ้น ในพิธีประสาทปริญญา บัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7กันยายน พ.ศ. 2551

ปี 2553 วันอาทิตย์ที่  3 มกราคม 2553 พิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่

  1. พระมหาเถระปุญญสันโต  ผู้สถาปนานิกายเถรวาทเป็นครั้งแรกบนแผ่นดินเกาหลี และได้รับเลือก ให้เป็นประธานสงฆ์ผู้มีอำนาจสูงสุดของนิกายเถรวาทในเกาหลีเป็นองค์แรกอีกด้วย
  2. ท่านอิลเมียนซือนิม เจ้าอาวาสวัดพงซอนซา องค์ที่ 25 ของนิกายโจเกจง, ผู้อำนวยการพระทหารสูงสุดนิกายโจเกจง เมื่อปีพ.ศ.2548และปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดพุล-ลัม-ซา และประธานมูลนิธิแซงเมียงนานุม

 

ปี 2553 วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553 รับปริญญา ครั้งที่ 2

ปี 2554 วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 รับปริญญา ครั้งที่ 3

 ปี 2555 วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555รับปริญญา ครั้งที่ 4

 

DOU เปิดหลักสูตรปริญญาโท

คณะกรรมการบริหาร DOU ได้จัดทำหลักสูตรปริญญาโท  และรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ Doctor มาเป็นหนึ่งในทีมงาน DOU จนกระทั่งเปิดการเรียนการสอนขึ้นเป็นครั้งแรก ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552  ลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรมหาบัณฑิต เป็นการเรียนการสอน แบบ E-learning โดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลและให้บริการทางวิชาการพุทธศาสนาแก่สังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อันเกิดจากการค้นคว้าวิจัยในเชิงลึก และนักศึกษารับปริญญาโท ครั้งแรก ปี 2554