แนะนำมหาวิทยาลัย

ปรัชญา


DOU ยึดปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตแบบไร้พรมแดน เป็นการศึกษาควบคู่การดำรงชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม มีความสุขที่แท้จริงและสามารถเป็นผู้แนะนำบุคคลอื่นให้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องอย่างตนเองได้

โดยมีเป้าหมายทางการศึกษาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมะทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจเรื่องโลกและชีวิตความเป็นจริง มีอุดมการณ์เป้าหมายชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์ สามารถฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี เป็นผู้มีลักษณะนิสัยที่งดงามนำความสงบเย็นมาสู่ชีวิตตน และบุคคลรอบข้าง สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่นได้ ทั้งเป็นการเปิดโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไม่จำกัดเพศ วัย ศาสนาและเชื้อชาติ

ปณิธาน


1. มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการให้การศึกษาศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านระบบการศึกษาทางไกล
2. มุ่งจัดการศึกษาให้ทั้งความรู้ทางวิชาการ และการฝึกฝนฝนในภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ ซึมซับเอาความรู้ที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจนเกิดความคุ้นเคย สามารถใช้งานได้จริง นำไปสู่วิถีชีวิต ที่สมบูรณ์เปี่ยมสุข

จุดมุ่งหมาย


1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ตนเองและบุคคลในครอบครัว ในชุมชน และในสังคมโลก
3. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำและต้นแบบทางศีลธรรมแก่สังคม เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ