หลักสูตรปริญญาตรี

ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญา ชื่อ Bachelor of Buddhism (Buddhist Studies)
ชื่อย่อว่า B.B. (Buddhist Studies) หรือ พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสตร์) ชื่อย่อว่า พธ.บ.(พุทธศาสตร์)

หลักสูตรการศึกษา

DOU จัดการศึกษาเป็นรายวิชา รายวิชาละ 5 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

เรียนหมวดวิชาบังคับ 26 วิชา หมวดวิชาเลือก 2 วิชา รวม 28 วิชา ในการลงทะเบียน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 4 วิชา ต่อ 1 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 2 วิชา ต่อภาคเรียนฤดูร้อน และลงทะเบียนได้ไม่จำกัดเวลา จนกว่าจะจบครบจำนวนวิชาที่กำหนดในหลักสูตร เรียนจบรับปริญญาบัตรพุทธศาสตรบัณฑิตในพิธีรับปริญญา

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาเลือก

1. กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

GL 101 จักรวาลวิทยา
GL 102 ปรโลกวิทยา
GL 203 กฏแห่งกรรม
GL 204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
GL 305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์

1. กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา

GB 410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี
-
-
-
-

2. กลุ่มวิชาสมาธิ

MD 101 สมาธิ 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ
MD 102 สมาธิ 2: หลักการเจริญสมาธิภาวนา
MD 203 สมาธิ 3: อุปสรรคและวิธีแก้ไขในการทำสมาธิ
MD 204 สมาธิ 4: เทคนิคการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย
MD 305 สมาธิ 5: หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน
MD 306 สมาธิ 6: สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี (1)
MD 407 สมาธิ 7: สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี (2)
MD 408 สมาธิ 8: วิปัสสนากัมมัฏฐาน

2. กลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัย

SB 405 ชาดก วิถีนักสร้างบารมี
-
-
-
-
-
-
-

3. กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา

GB 101 ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
GB 102 สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง
GB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก
GB 304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ
GB 405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
GB 406 สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก

3. กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

DF 303 เครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตร
-
-
-
-
-

4. กลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัย

SB 101 วิถีชาวพุทธ
SB 202 วัฒนธรรมชาวพุทธ
SB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา
SB 304 ชีวิตสมณะ

5. กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น
DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
DF 404 ศาสนศึกษา
-

2. หลักสูตร Pre-Degree

คุณสมบัติผู้สมัครบุคคลทั่วไปที่ไม่มีวุฒิการศึกษา แต่ต้องการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษา สามารถลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา คือ 6 ชุดวิชา ประกอบด้วย
1. ชุดวิชาจากหลักสูตร Pre-Degree อย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชาต่อภาคเรียน
2. ชุดวิชาจากหลักสูตรปริญญาบัตร ไม่เกิน 4 ชุดวิชาต่อภาคเรียน

ชุดวิชาบังคับของหลักสูตร Pre-Degree

PD 001 หลักการสร้างความสุขในครอบครัว

PD 002 สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม

PD 003 พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

PD 004 คู่มือพุทธมามกะ

PD 005 พระไตรปิฎกเบื้องต้น

PD 006 แม่บทแห่งธรรม

PD 007 พุทธธรรม 1

PD 008 พุทธธรรม 2

*หลักสูตร Pre-Degree นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

3. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

นักศึกษาสามารถสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ตามความสนใจ ภาคการศึกษาละ 2 วิชา โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่นักศึกษาต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และสามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อขอปรับเป็นหลักสูตรอื่นๆได้

หมวดวิชา

1. กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

GL 101 จักรวาลวิทยา
GL 102 ปรโลกวิทยา
GL 203 กฏแห่งกรรม
GL 204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
GL 305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์

2. กลุ่มวิชาสมาธิ

MD 101 สมาธิ 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ
MD 102 สมาธิ 2: หลักการเจริญสมาธิภาวนา
MD 203 สมาธิ 3: อุปสรรคและวิธีแก้ไขในการทำสมาธิ
MD 204 สมาธิ 4: เทคนิคการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย
MD 305 สมาธิ 5: หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน
MD 306 สมาธิ 6: สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี (1)
MD 407 สมาธิ 7: สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี (2)
MD 408 สมาธิ 8: วิปัสสนากัมมัฏฐาน

3. กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา

GB 101 ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
GB 102 สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง
GB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก
GB 304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ
GB 405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
GB 406 สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฏก
GB 410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี

4. กลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัย

SB 101 วิถีชาวพุทธ
SB 202 วัฒนธรรมชาวพุทธ
SB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา
SB 304 ชีวิตสมณะ
SB 405 ชาดก วิถีนักสร้างบารมี

5. กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น
DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
DF 303 เครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตร
DF 404 ศาสนศึกษา


 

แสดงความคิดเห็น